SỐ TÀI KHOẢN CÔNG TY
 Chủ TK: CTY TNHH GLOPHAR
 STK: 19131808886888 – Chi nhánh Techcombabnk Diễn Châu, Nghệ An